RODO

RODO

KALUZULA INFORMACYJNA

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest FLOW VALVES Sp. z o.o. ul. Łochowska 35, Kruszyn Krajeński 86-005 Białe Błota

Dane kontaktowe

Jako Administrator nie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez nas oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz kontaktować się na adres email: marketing@flow-valves.pl lub pisemnie na adres wskazany powyżej.

Przetwarzanie danych
 • Cel przetwarzania danych
  • zawarcie i wykonanie umowy oraz świadczenia usług zgodnie z umową/zleceniem/zamówieniem,
  • dla celów marketingowych Administratora, w tym profilowania dla celów marketingowych i w celach analitycznych,
  • dla celów marketingowych, w tym celów analitycznych i profilowania osób trzecich, w tym partnerów Administratora,
  • ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem umową / świadczonymi usługami.
 • Podstawa przetwarzania danych
  • niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy,
  • udzielona zgoda, a w niektórych przypadkach (np., kontaktu w celu uzyskania zgody) także uzasadniony interes administratora
  • zgoda, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu,
  • niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń.

  Konkretny cel i podstawa przetwarzania są podawane w odrębnej informacji kierowanej do osób, których dane dotyczą

Okres, przez który dane będą przechowywane

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/ świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.

 • Tam, gdzie przetwarzamy dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora, dane osobowe nie będą przetwarzane dla określonego celów jeżeli zgłosisz sprzeciw wobec takiego przetwarzania.
 • Jeśli przetwarzamy dane w oparciu o Państwa zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania.
Odbiorcy danych

Dostęp do Państwa danych osobowych posiadają jedynie osoby legitymujące się stosownym upoważnieniem od Administratora w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy oraz podmioty zewnętrzne na podstawie przepisów prawa lub odrębnej umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych takie jak np. dostawcy systemów IT, podmioty uczestniczące w wykonywaniu usług dla Państwa, jeśli dane Państwa potrzebne są do zawarcia z nimi umowy na świadczenie usług lub dostawę, doradcy zewnętrzni (np. kancelarie prawne, ubezpieczyciele), instytucjom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.

Przekazywanie danych poza EOG

Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Panstwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Jeśli podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W szczególności przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i w celach analitycznych.

 • W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy/ świadczenia usług lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Państwo także prawo do przenoszenia danych osobowych. W takiej sytuacji otrzymają Państwo od nas swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.
 • Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 • odanie danych osobowych w związku z zawieraną umową / świadczonymi na jej podstawie usługami jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy / świadczenie usług.
 • Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.